Home » ŽIVOT VENKU » PRÁVNÍ PORADNY » Vazba – žádost o propuštění

Vazba – žádost o propuštění

Obviněný má právo kdykoli poté, kdy datum účinnosti právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby nabude platnosti, zažádat o propuštění z vazby.

V prvé řadě musí žádost o podmíněné propuštění podat odsouzený a připojit k ní stanovisko ředitele věznice podle ust. 331 odst. 1 trestního řádu. Pak jsou tady další varianty, že by žádost mohlo podat zájmové sdružení, které by se za odsouzeného zaručilo popř. sám ředitel věznice či státní zástupce (u prvních dvou se to nepředpokládá a právní praxe nezná případ, kdy žádost podával sám státní zástupce). Ust. 331 odst. 1 TŘ (trestního řádu) odkazuje na ust. 228 odst. 4 TŘ, kde je uvedeno, který soud bude tzv. věcně příslušný.

Samotná žádost není nikde výslovně specifikovaná a ani neexistuje žádný předepsaný formulář. Proto se žádost bude řídit ust. 59 odst. 1-5 TŘ, kde je v odstavci 4 uveden výčet obligatorních náležitostí. I kdyby podání neobsahovalo to, co obsahovat má, tak nezoufejte, jelikož žadatel bude ve stanovené lhůtě vyzván k tomu, aby příslušné náležitosti doplnil. Podání lze dokonce podat různými formami např. ústně do protokolu či elektronicky viz odst. 1 ust. 59 TŘ. Co se týká samotného podání, tak podle toho ust. 59 by stačila jedna věta „Já, Jméno Příjmení, v současnosti ve výkonu trestu odnětí svobody ….místo….odsouzen rozsudkem číslo jednací…datum rozsudku…žádám o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody….Nicméně, určitě bude lepší tomu dát nějakou „fazónu“.
Návod na podání se dá stáhnout z těchto stránek: http://www.odsouzeni.estranky.cz/clanky/rodinam-a-pratelum-odsouzenych/vzor-zadosti-o-podminene-propusteni-odsouzeneho.html s tím, že žádá odsouzený o podmíněné propuštění po … změnit délku ad. 1. odstavec žádosti.
Důležité také je, aby byla žádost podána v patřičném počtu stejnopisů.

Za žádost o propuštění z vazby se považuje i návrh obviněného na přijetí některého z opatření, nahrazujících vazbu. O takové žádosti musí být rozhodnuto bez zbytečného odkladu.

Byla-li žádost zamítnuta, může ji obviněný opakovat, ale musí v ní uvést jiné důvody.

Źádost může opakovat i tehdy, pokud jiné důvody uvést nemůže – ale musí vyčkat 30 dnů od data, kdy nabylo právní moci poslední rozhodnutí, kterým byla jeho žádost o propuštění z vazby zamítnuta, nebo kterým bylo rozhodnuto o dalším trvání vazby nebo o změně důvodů vazby.

Jak může pomoci rodina?

V jednom z příspěvků poukazujeme na to, jak nejlépe můžete pomoci: četnou korespondencí a návštěvami, ale také telefonáty.

Velmi důležitý je i příslib jak obviněného tak i jeho rodiny, který posoudí soudce, pokud je příslib nedostačující, je zde další varianta – a tou je peněžitá záruka.

Peněžitá záruka bývá často velmi vysoká. Pohybuje se od statisíců do milionů korun. Vyměřuje se podle závažnosti a povahy trestného činu. Pokud obviněný nedodrží všechna poučení, nebo se nedostaví k předvolání trestního řízení, připadne peněžitá částka státu.

Post Tag With :

Comments are closed.