Home » ŽIVOT VENKU » PRÁVNÍ PORADNY » Podmíněné propuštění a převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného

Podmíněné propuštění a převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného

Podmíněné propuštění

§ 6 trestního řádu, obsahuje v ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) možnost zájmovému sdružení občanů nabídnout převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného, který vykonává trest odnětí svobody, trest zákazu činnosti nebo trest zákazu pobytu, v těchto případech může zájmové sdružení občanů současně navrhnout podmíněné propuštění odsouzeného z trestu odnětí svobody nebo podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu. K získání podkladů pro takovou žádost se může se souhlasem odsouzeného informovat o jeho chování a dosavadním průběhu výkonu trestu.

Zájmová sdružení občanů jsou poté uvedená v § 3 trestního řádu, ze kterého vyplývá, že se jedná o odborové organizace nebo organizace zaměstnavatelů a ostatní občanská sdružení s výjimkou politických stran a politických hnutí, církve, náboženské společnosti a právnické osoby sledující v předmětu své činnosti charitativní účely (dále jen „zájmová sdružení občanů“).

Soud je povinen, při převzetí záruky zkoumat možnosti zájmového sdružení

Pokud jde o dovrčení nápravy odsouzeného. Obdobně Nejvyšší soud konstatoval, že hlavním cílem záruky zájmového sdružení (§ 6 odst. 1 trestního řádu) je výchovným působením kolektivu přispět k nápravě a převýchově odsouzeného. Je proto povinností soudu, aby si před přijetím nabídnuté záruky řádným způsobem objasnil otázku, zda tu jsou předpoklady, aby se odsouzený napravil výchovným působením kolektivu, zejména zda zájmové sdružení, které nabídlo převzetí záruky, je vůbec schopno úkol nápravy obviněného úspěšně splnit

Sportovní klub nepochybně splňuje požadavky institucionální a to bez ohledu na to zda je registrován jako spolek u MV, anebo případně jen u ČSTV.

Převzetí záruky za dovršení nápravy odsouzeného má být projednáno v tom kolektivu, který na sebe v případě přijetí záruky přejímá odpovědnost za další převýchovu odsouzeného, musí jít o kolektiv, který obviněného zná, jsou mu známy i jeho charakterové vlastnosti, a může proto na obviněného bezprostředně výchovně působit.

Pokud tedy zájmové sdružení osob splňuje požadavky na sdružení popsané výše, může podat žádost o podmíněné propuštění, nebo se k takové žádosti, podané například odsouzeným, připojí.

Formální předpoklady:

 • označení zájmového sdružení občanů a orgánu tohoto sdružení, který nabídku činí
 • ve kterém kolektivu občanů byla nabídka záruky projednána,
 • uvést, jaké je zaměření tohoto kolektivu a jakým způsobem hodlá v případě přijetí záruky tento kolektiv záruku provádět,
 • zda uvedený kolektiv byl seznámen s osobou obviněného, s povahou a motivy trestné činnosti, která se mu klade za vinu, příp. i okolnostmi, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání,
 • jak kolektiv hodnotí osobu obviněného na základě vlastních zkušeností s ním při jeho zapojení do činnosti zájmového sdružení i ve vztahu k trestné činnosti, která je mu kladena za vinu,
 • jakými výchovnými prostředky a opatřeními pro případ přijetí záruky chce kolektiv na obviněného výchovně spolupůsobit a které nedostatky v jeho chování či vlastnostech hodlá výchovným působením odstranit.

Znamená to tedy, že:

 • je třeba PROJEDNAT otázku převzetí záruky v tomto subjektu – zpravidla zápisem ze schůze, nestačí jen podpis předsedy spolku (oddílu),
 • případně nechat kolovat „oběžník- s popisem o co jde a nechat členy podepsat ANO/NE
 • klidně tam může být jedno dvě Ne třeba s dodatkem „nemohu se vyjádřit kladně, protože v době, kdy do oddílu chodiů jsem zde ještě nebyl, takže ho neznám“
 • doložit seznamem členů.
 • doplnit popisem trestního činu, za který byl odsouzen, s kým z rodiny je oddíl v kontaktu a doložit, že má oddíl povědomí o tom, jak se člen, za kterého se chtějí zaručit, chová ve vězení.

Soud o takovéto záruce rozhoduje usnesením, proti kterému je přípustná stížnost. I v případě podmíněného propuštění soud i nadále spolupracuje se zájmovým sdružením – znamená to tedy že se občas dotáže, a je vhodné odpovídat. Pokud bude záruka zájmovým sdružením odvolána rozhoduje soud při veřejném zasedání, kdy rozhodne s ohledem na dosavadní jednání a chování odsouzeného ve zkušební době podmíněného propuštění, že ponechá v platnosti podmíněné propuštění i nadále, anebo že odsouzený vykoná zbytek trestu, ze kterého byl podmíněně propuštěn. Stejně tak jako v řízení o osvědčení se soud opírá o vyjádření zájmového sdružení občanů.

Na e-právo.cz lze najít detailní popis Záruky za dovršení nápravy odsouzeného při žádosti o podmíněné propuštění

Post Tag With :

Comments are closed.